● geologia ● geochemia ● mineralogia ● petrologia ● paleontologia ● inżynieria materiałowa

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Mikroskopii Skaningowej WNoZ
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium mgr Ewa Teper
Admnistrator mgr Ewa Teper
Słowa kluczowe obrazy SE, BSE, Cl, analiza chemiczna w mikroobszarze (EDS): analizy punktowe, liniowe i powierzchniowe (mapping)
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 94 86