● biotechnologia środowiska ● chemia analityczna ● ekotoksykologia 

Typ naukowe
Nazwa Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium mgr inż. Magdalena Skowronek
Admnistrator mgr inż. Magdalena Skowronek
Słowa kluczowe biotechnologia środowiska, ekotoksykologia, spektrometria AAS, metale ciężkie, bioakumulacja
Ulica Bankowa
Numer 9
Kod 40-007
Miasto Katowice
Telefon 32 359 12 60